Predstavitev modula FINANCE

ERP // FINANCE

Najprej par besed o Glavni knjigi in Saldakontih. Čeprav gre za ločena programa so saldakonti povsem integrirani v glavno knjigo. Gre za specifično rešitev, ki je še nismo srečali pri konkurenci in se je dokazala kot zelo učinkovita. Na tak nacin smo dosegli uporabnost v največjih okoljih, kjer samo na teh dveh programih dela 20 in več ljudi, kot v majhnih okoljih, kjer za vnos podatkov v omenjena programa skrbi en sam človek. Z opisanim sistemom smo se izognili prenosom med programoma s čemer se dejansko izniči možnost napake in nesaldiranost bruto bilance.

folderGlavna knjiga

 • Poljubni finančno računovodski izkazi (od bilanc stanja in uspeha do povsem poljubno kreiranih izkazov)
 • različni pogledi na bilance (tudi prenos v ostale programe za analize)
 • vnos v začasne baze in od tam v promet
 • možnost kontroliranega in evidentiranega popravljanja dokumentov
 • dnevnik vseh dogodkov v poljubno izbranem časovnem obdobju tudi po vrstah prometa
 • različni pogledi na stroške in prihodke sortirane in zbirani po kriterijih
 • veliko analiz
 • več variant izpisa bruto bilanc
 • konto kartice
 • ob koncu leta nadaljevanje knjiženja pred (avtomatsko) izdelavo otvoritev
 • zapiranja razredov 4 in 7
 • in še veliko ostalih opcij

Podatki se v program vnašajo preko sistema vmesnih temeljnic, ki se šele s potrditvijo vnesejo v poslovni sistem. Podatke je moč deliti na več nivojev odvisno od zahtev podjetja (npr. poslovna enota, stroškovno mesto, delovni nalog). Veliko različnih pregledov podatkov, možnost izvoza podatkov, sistem računovodskih izkazov, avtomaticno zaključevanje poslovnih let, oboli, kreiranje vec vrst (preko 50) bruto bilanc, medvalutni preračuni, itd.

folderSaldakonti

 • Mnogo vrst analiz partnerj-a(ev)
 • pregled odprtih postavk na katerikoli dan
 • pregled prometa po atributih
 • analize stroškov in prihodkov generalno ali po partnerjih
 • več variant zapiranj dokumentov in njihove kasnejše analize ter po potrebi modifikacije
 • avtomatična izdelava temeljnic med prenosi iz konta na konto (primer zapiranj dokumentov knjiženih na 120 in 230
 • analize denarnih tokov (cash flow)
 • obračun obresti od zaprtih ali odprtih dokumentov
 • plačilni promet (tkdis.txt = povezava s APPjem in bankami)
 • kompenzacije (multi (na disketo), medsebojne)
 • opomini, IOP obrazci, itd

folderPrejeti računi

 • Od knjige dospelih faktur do knjiženja
 • vse potrebne evidence tudi o likvidaciji (komu je predana, kdaj, itd ...)
 • zaradi integriranosti v sistem se že na prejetih fakturah vidi zapiranost posameznih faktur kar pride zelo prav za 'neračunvodske' sodelavce
 • devizno knjiženje možnost delitve dokumenta že na nivoju prejetih faktur na različne variante pokrivanj (kompenzacije, plačilo, zadržani zneski, itd.)
 • veliko različnih izpisov

Popolna integracija z glavno knjigo izključuje vsako možnost napak zaradi prenosov. Devizni saldakonti, poročila za Banko Slovenije, tečajne razlike, tožbe, opomini, IOPji, pregledi odprtih postavk po razlicnih ključih, stanje odprtih postavk na določen dan, pomoč pri zapiranju dokumentov (iskanje parov), kompenzacije, finančni tokovi, plačilni promet s kompletnim nadzorom in povezavo s kompenzacijami, povezava z elektronskim plačilnim prometom in prenos podatkov o plačilih v sistem saldakontov in glavne knjige, simulacija odlivov in prilivov za vnaprej izbrano obdobje, itd.

folderAvansi

Z uvedbo DDVja znajo avansi postati problematični, če s programom ni dovolj poskrbljeno za evidence. Modul avansi je razdeljen na del, ki se nanaša na izdane in del, ki se nanaša na prejete fakture. Na potrebo po izdani avansni fakturi vas program sam opozori in kasneje, ko za prejeti avansni račun izdajate pravo fakturo poskrbi da se izdana avansna faktura stornira. Podoben je postopek pri danih avansih. Program vas opozarja na nujnost prejetja fakture s strani tistega, ki ste mu nakazali avans. Po prejemu prave fakture vam pomaga zapreti avans in stornira fakturo za dani avans.

folderDDV

Nobenih dodatnih evidenc ni potrebno voditi. Princip pobiranja podatkov za vse potrebe DDVja poteka preko sistema knjiženj.

 • pregled razlik med obračunskin in DDV obdobjem
 • avtomatsko knjiženje obračuna
 • DDV-O obrazec (knjige prejetih in izdanih faktur so tako samoumevne), kar nekaj programov, ki pomagajo opozarjati na morebitne napake
 • ažurirana baza vseh DDV zavezancev in sprotno opozarjanje programa na morebitne napačne vnose

folderObresti

 • Poljubno število obrestnih mer
 • avtomatični izračun obresti in knjiženje le teh (po posebnem ukazu)
 • seznami obračunanih obresti
 • poljubni ročni obračuni
 • obračun obresti zaprtih ali odprtih krediti

Poljubno število obrestnih mer, možnost avtomatičnega knjiženja, oblikovna prilagoditev izpisa, razlicni teksti na izpisih, izbira dokumentov, poljubni obračuni.

folderBlagajna

 • prejemki in izdatki
 • avtomatsko knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
 • dnevnik in ostali izpiski

Klasična blagajna s prejemki, izdatki, blagajniškimi dnevniki, čeki, izpis po bankah, avtomatična sestava temeljnic, povezava s saldakonti in glavno knjigo, itd.