Softbase

Finančno računovodski programi

Finance

Najprej par besed o Glavni knjigi in Saldakontih. Čeprav gre za ločen program so saldakonti popolnoma integrirani v glavno knjigo. Gre za specifično rešitev, ki je še nismo srečali pri konkurenci, zato je bila dokazana kot zelo učinkovita. Na tak način smo uporabili največ uporabnikov v največjih okoljih, kjer smo našli samo dva programa od dvajset in več ljudi, kot v majhnih okoljih, kjer smo uporabili podatke o programih, ki skrbijo za sam človek. Z opisanim sistemom smo izognili prenos med programoma, ki se dejansko izkaže za možnosti napake in nesaldiranost bruto bilance.

GLAVNA KNJIGA

Podatki se v program vnašajo preko sistema vmesnih temeljnic, ki se šele s potrditvijo vnesejo v poslovni sistem. Podatke je moč deliti na več nivojev odvisno od zahtev podjetja (npr. poslovna enota, stroškovno mesto, delovni nalog). Veliko različnih pregledov podatkov, možnost izvoza podatkov, sistem računovodskih izkazov, avtomatično zaključevanje poslovnih let, oboli, kreiranje več vrst (preko 50) bruto bilanc, medvalutni preračuni, itd.

 

 • Poljubni finančno računovodski izkazi (od bilanc stanja in uspeha do povsem poljubno kreiranih izkazov)
 • Različni pogledi na bilance (tudi prenos v ostale programe za analize)
 • Vnos v začasne baze in od tam v promet
 • Možnost kontroliranega in evidentiranega popravljanja dokumentov
 • Dnevnik vseh dogodkov v poljubno izbranem časovnem obdobju tudi po vrstah prometa
 • Različni pogledi na stroške in prihodke sortirane in zbirani po kriterijih
 • Vnos v začasne baze in od tam v promet
 • Veliko analiz
 • Več variant izpisa bruto bilanc
 • Konto kartice
 • Ob koncu leta nadaljevanje knjiženja pred (avtomatsko) izdelavo otvoritev
 • Zapiranja razredov 4 in 7
 • In še veliko ostalih opcij

SALDAKONTI

 • Mnogo vrst analiz partnerj-a(ev)
 • Pregled odprtih postavk na katerikoli dan
 • Pregled prometa po atributih
 • Analize stroškov in prihodkov generalno ali po partnerjih
 • Več variant zapiranj dokumentov in njihove kasnejše analize ter po potrebi modifikacije
 • Avtomatična izdelava temeljnic med prenosi iz konta na konto (primer zapiranj dokumentov knjiženih na 120 in 230
 • Analize denarnih tokov (cash flow)
 • Obračun obresti od zaprtih ali odprtih dokumentov
 • Plačilni promet (tkdis.txt = povezava s APPjem in bankami)
 • Mnogo vrst analiz partnerj-a(ev)
 • Kompenzacije (multi (na disketo), medsebojne)
 • Opomini, IOP obrazci, itd

PREJETI RAČUNI

Popolna integracija z glavno knjigo izključuje vsako možnost napak zaradi prenosov. Devizni saldakonti, poročila za Banko Slovenije, tečajne razlike, tožbe, opomini, IOPji, pregledi odprtih postavk po razlicnih ključih, stanje odprtih postavk na določen dan, pomoč pri zapiranju dokumentov (iskanje parov), kompenzacije, finančni tokovi, plačilni promet s kompletnim nadzorom in povezavo s kompenzacijami, povezava z elektronskim plačilnim prometom in prenos podatkov o plačilih v sistem saldakontov in glavne knjige, simulacija odlivov in prilivov za vnaprej izbrano obdobje, itd.

 

 • Od knjige dospelih faktur do knjiženja
 • Vse potrebne evidence tudi o likvidaciji (komu je predana, kdaj, itd …)
 • Zaradi integriranosti v sistem se že na prejetih fakturah vidi zapiranost posameznih faktur kar pride zelo prav za ‘neračunvodske’ sodelavce
 • Devizno knjiženje možnost delitve dokumenta že na nivoju prejetih faktur na različne variante pokrivanj (kompenzacije, plačilo, zadržani zneski, itd.)
 • Veliko različnih izpisov

AVANSI

Z uvedbo DDVja znajo avansi postati problematični, če s programom ni dovolj poskrbljeno za evidence. Modul avansi je razdeljen na del, ki se nanaša na izdane in del, ki se nanaša na prejete fakture. Na potrebo po izdani avansni fakturi vas program sam opozori in kasneje, ko za prejeti avansni račun izdajate pravo fakturo poskrbi da se izdana avansna faktura stornira. Podoben je postopek pri danih avansih. Program vas opozarja na nujnost prejetja fakture s strani tistega, ki ste mu nakazali avans. Po prejemu prave fakture vam pomaga zapreti avans in stornira fakturo za dani avans.

 

DDV

Nobenih dodatnih evidenc ni potrebno voditi. Princip pobiranja podatkov za vse potrebe DDVja poteka preko sistema knjiženj.

 

 • Pregled razlik med obračunskin in DDV obdobjem
 • Avtomatsko knjiženje obračuna
 • DDV-O obrazec (knjige prejetih in izdanih faktur so tako samoumevne), kar nekaj programov, ki pomagajo opozarjati na morebitne napake
 • Ažurirana baza vseh DDV zavezancev in sprotno opozarjanje programa na morebitne napačne vnose

OBRESTI

Poljubno število obrestnih mer, možnost avtomatičnega knjiženja, oblikovna prilagoditev izpisa, razlicni teksti na izpisih, izbira dokumentov, poljubni obračuni.

 

 • Pregled razlik med obračunskin in DDV obdobjem
 • Avtomatični izračun obresti in knjiženje le teh (po posebnem ukazu)
 • Seznami obračunanih obresti
 • Poljubni ročni obračuni
 • Obračun obresti zaprtih ali odprtih krediti

BLAGAJNA

Klasična blagajna s prejemki, izdatki, blagajniškimi dnevniki, čeki, izpis po bankah, avtomatična sestava temeljnic, povezava s saldakonti in glavno knjigo, itd.

 

 • Prejemki in izdatki
 • Avtomatsko knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
 • Dnevnik in ostali izpiski

Kadrovska evidenca

Program kadrovska evidenca je namenjen obdelavi kadrovskih in drugih podatkov za zaposlene, študente in druge. Program se lahko navezuje na program Plače tako, da je možno prenašati podatke med programoma. Zasnovan je tako, da v celoti pokriva potrebe posamezne kadrovske službe morebitne dopolnitve programa pa je moč izvršiti v zelo kratkem času.

 • Vnos zaposlenih z vsemi podatki (starost, spol, izobrazba, podatki o otrocih, itd …)
 • Evidenca prerazporeditev zaposlenih po delovnih in stroškovnih mestih
 • Evidenca bivših zaposlenih in upokojencev
 • Obračun in pregled dopustov
 • Šifrant za delovna mesta, stroškovna mesta, zakonski stan itd…
 • Pregledi in izpisi dokumentov
 • Pregled otrok do x let
 • Pregled zaposlenih do x let
 • Pregled jubilejnih nagrad
 • Izpisi dodatnih usposabljanj
 • Izpisi iz matične knjige po določenih kriterijih
 • Izpis delovnega mesta in nalog itd …

Osnovna sredstva

Program je samostojen in namenjen podjetjem za vodenje vseh aktivnosti, ki so zakonsko predpisane za vodenje osnovnih sredstev. Pri razvoju programa so sodelovali številni strokovnjaki s tega področja tako, da zajema vse specifike, značilne za področje vodenja osnovnih sredstev. Program je zasnovan tako, da omogoča enostavno uporabo in zagotavlja zanesljivost rezultatov.

 • Osnovna sredstva v pridobivanju
 • Aktivirana in izločena osnovna sredstva
 • Aktiviran in izločen drobni material
 • Razni obračuni (začasna in končna amortizacija, začasna in končna amortizacija, revalorizacija amortizacije itd.)
 • Šifrant za amortizacijske skupine, revalorizacijske skupine, izvor klienta itd …
 • Pregledi in izpisi
 • Po kontih in SM
 • Po kontih in AM
 • Registra osnovnih sredstev
 • Kartice osnovnih sredstev
 • Inventure
 • Inventurne liste STM

Plače

S programom obračunavate in izplačate plače in ostale prejemke zaposlenim. Zraven programa, katerega značilnosti bodo opisane v nadaljevanju nudimo uporabnikom še dodatne usluge. Z ozirom, da so plače občutljivo področje morebitno nenadno odsotnost ljudi, ki pri uporabniku delajo plače, lahko za čas odsotnosti zapolnimo z našimi ljudmi tako, da proces izdelave plač ne more biti moten.

Omogoča obračun:

 • Plač, nadomestil, stimulacij, dodatkov
 • Regresa, božičnic, trinajstih plač
 • Avtorskih honorarjev in pogodbenega dela
 • Jubilejnih nagrad
 • Bonitet
 • Odpravnin
 • Sejnin

…skratka vseh možnih dogodkov povezanih z izplačevanjem v oraganizaciji.

 • Ponovljivost in simulacije obračunov
 • Izplačevanje za več organizacij
 • Vodenje evidenc o različnih vrst ur (dopusti, stari dopusti, ure v dobrem, itd.) po delovnih nalogih
 • Obračun po točkah ali direkten vnos bruta (ali neta)
 • Prenos podatkov za banko
 • Prenos podatkov elektronski plačilni promet
 • Podporo za invalidska podjetje, javne zavode, s.p.
 • Dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Podporo za detaširane delavce
 • Poročila za obračun dohodnine
 • M4 obrazce
 • Popolno povezljivost s kadrovsko evidenco
 • Različne evidence, poročila in obdelave podatkov

itd … Vse v skladu z zakonodajo

OUTSOURCING PLAČ

Poleg razvoja programske opreme je naša dejavnost tudi zunanje izvajanje obračuna plač (outsourcing obračuna plač). Ves proces obračuna se izvaja v t.i. oblaku. Pooblaščene osebe s strani naročnika lahko, neodvisno od lokacije in časa, preko interneta dostopajo do vseh podatkov. Cena naše storitve je odvisna od dogovorjenega obsega dela in števila mesečnih obračunov.

Glavne prednosti zunanajega izračuna plač pri nas:

 • Maksimalno prilagajanje naročnikovim potrebam in željam (zaradi dejstva, da storitev opravljamo z lastno programsko opremo)
 • Neodvisnost od lastnega človeškega faktorja z zagotovljeno najvišjo stopnjo znanja s tega področja
 • Dolgoročno znižanje stroškov za obračun plač, ki so stalni, predvidljivi in jih je moč izračunati
 • Popolna tajnosti podatkov in onemogočeno uhajanje podatkov o plačah izven kroga pooblačšenih
 • Poskrbimo tudi za vse ostale osebne prejemke: regres, ljubilejne nagrade, sejnine, itd …
 • Svetovanje, obveščanje in opozarjanje naročnikov na vse zakonske spremembe
 • Možnost prenosa podatkov – npr. temeljnica v in iz programa plač v morebitne druge informacijske sisteme
 • Skrb za obrobne storitve, ki so obveza in pravica vsakega podjetja – refundacije, sporočanje podatkov o dohodnini , obrazci M4 …(vse kar od podjetja zahteva zakonodaja)

Materialno in skladiščno poslovanje

Materialno poslovanje je sestavljeno iz štirih podskupin. Program je zgrajen modularno, kar pomeni da se deli programa lahko izključijo in po potrebi ponovno vključijo.

MATERIALNI DEL

Zajema dokumente s katerimi skladiščnik evidentira vse dogodke vezane na skladišče. Za to ima na voljo naslednje dokumente:

 • Prevzem
 • Izdaja
 • Prevzem
 • Povratnica
 • Reverz
 • Vračilo reverza
 • Dobavnica
 • Inventura
 • Popravek

DROBNI INVENTAR

Je namenjen evidentiranju in sledenju drobnega inventarja . Dokumenti, ki obvladujejo DI so:

 • Prevzem DI
 • Prenos DI
 • Odpis DI

PROIZVODNI DEL

Je namenjen podjetjem, ki želijo evidentirati dogodke v proizvodnem procesu. Sem spadajo naslednji dokumenti:

 • Interni delovni nalog
 • Zunanji delovni nalog
 • Nalog za izdajo

KOMERCIALNI DEL

Vsebuje dokumente katere komercialisti potrebujejo za delo s kupci. V to skupino sodijo naslednji dokumenti:

 • Predračun
 • Račun
 • Dobropis
 • Bremepis

Akcije

 • Vrednotenje
 • Materialni obračun
 • Prenosi v “Finančno poslovanje”
 • Sestava temeljnice za glavno knjigo
 • Obdelava DI

Pregledi / izpisi

 • Stanje zalog na dan
 • Izpis trenutne zaloge
 • Izpis cenika
 • Izpis S/N
 • Izpis garancijskih listov
 • Pregled blaga brez gibanja
 • Pregled reverzov
 • (nivojski) pregled realizacije
 • Pregled delovnih nalogov

Potni nalogi

Je samostojen program namenjen vodenju evidence potnih nalogov v podjetju. Omogoča enostavno izdelavo in vodenje evidence potnih nalogov. Avtomatizirano iskanje pravilne cene dnevnice ali kilometrine zagotavlja zanesljivost podatkov.

Glavne značilnosti:

 • Avtomatsko iskanje pravilne cene, dnevnice in kilometrine
 • Obračun in kontrola potnega naloga
 • Izpisi virmanov
 • Avtomatično knjiženje

Z vami od leta 1989!