Gradbeništvo

Za področje gradbeništva ponujamo rešitve, ki pokrivajo različna področja. Rešitve so med sabo povezane in tvorijo edinstven sistem.

 • S proizvodnim programom Betonarna pokrivamo vodenje gradbene proizvodnje. 
 • S Kalkulacijami obvladujemo vse faze dela od izdelave ponudbe do predaje objekta. Proizvodni programi, ki so zajeti v aplikaciji Kalkulacije in Situacije so tesno integrirani v finančno računovodski paket. Preko modula pokalkulacije so uporabnikom brez dodatnih naporov na voljo analize in primerjave med kalkulacijskimi, situacijskimi in dejansko porabljenimi količinami. V povezavi s stroškovniki je ocenjevanje uspešnosti gradbišča tako po količinskih kot po finančnih kriterijih izredno enostavno. Obračuni akordov delovne sile in kooperantov, porabe materiala, strojev in zunanjih storitev se vršijo dobesedno s pritiskom na gumb. Primerjava se vrši po gradbiščih v časovnih obdobjih, ki jih določi uporabnik.
 • V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo razvili edinstven program za vodenje gradbenih laboratorijev.

 

Betonarne

Program je namenjen vodenju betonarn, kamnolomov in industrij gradbenega materijala (IGM). Spada v sklop programov, ki so namenjeni gradbeni industriji. Izpisi izdajnic so popolnoma usklajeni s standardom SIST EN-206-1.

 

Vsebina

 • Dokumenti (prevzem, izdaja, račun)
 • Kalkulacija (normativi)
 • Šifrant za partnerje, osnovne materiale,…
 • Pregledi in izpisi
 • Pregled izdaje
 • Pregled porabe materialov,…

Gradbene kalkulacije

Gradbene kalkulacije predstavljajo sklop programov, namenjenih vodenju in spremljanju gradnje objektov. Nastal je v sodelovanju s številnimi slovenskimi gradbenimi podjetji. Pokriva vse faze od sestave predračuna do predaje objekta v uporabo. Poleg raznih analiz, pregledov, terminskih planov in diagramov omogoča tudi enostavno vodenje situacij in modul pokalkulacije (primerjave med obračuni virov in kooperantskih storitev ter izdelave akordov). Glavni sklopi programa so Normativi, Predračuni in Situacije. S pravicami za uporabo posameznih nivojev se v programu lahko teoretično določi kar več deset uporabnikov z različnimi pravicami za uporabo programa.

 

Glavne značilnosti programa

 • Večnivojski normativi
 • Možnost 100-ih normativnih cenikov
 • Vsak predračun ima svoj cenik
 • Možnost kopiranja in združevanja predračunov
 • Pregledi, analize in diagrami
 • Preprosta izdelava terminskih planov
 • Hitra in učinkovita izdelava situacij s pokalkulacijam…
 • Opcija – V povezavi s finančno računovodskim paketom ponuja učinkovit nadzor nad projekti

Kratek opis programa:

Osnova programa so večnivojski normativi, kar omogoča izredno preglednost in enostavnost pri njihovem sestavljanju. Možnost iskanja normativov po raznih kriterijih zagotavlja hitrost dela, kar nekaj programov pa je namenjenih ažuriranju in manipulaciji z njimi. Že zgrajeni in preverjeni normativi omogočajo novim uporabnikom hitro uvedbo v delo s programom. Enostavno sestavljanje predračunov, analize in korekcije cenika predračuna so enostavne in učinkovite tako, da so postopki dogovarjanja z investitorjem hitri in enostavni. Več nivojska izdelava postavk omogoča odlično preglednost. Kopiranje cenikov in njihovo združevanje v novi cenik omogoča velik prihranek časa pri izdelavi predračunov. Prav tako je zelo učinkovita možnost združevanja predračunov. Na voljo imamo dve možnosti: združevanje celih predračunov ali združevanje delov predračunov. Zelo priročna je tudi možnost kopiranja predračunov kar pomeni, da lahko hitro, enostavno in učinkovito pripravimo več variant predračuna, kar pomeni pri večjih predračunih prihranek časa. Pomembna je dvostranska povezanost med predračuni in normativi ter med predračuni in situacijami. Številne opcije manipuliranja s postavkami zadovoljijo še tako zahtevnega uporabnika. Izdelava terminskih planov je enostavna in avtomatizirana. Zelo pomembne so razne analize , ki nam jih program omogoča. Tako poznamo analize stroškov materialov, delovne sile, delovnih sredstev itd. S pomočjo diagrama cenika predračuna in rekapitulacije lahko vidimo kateri viri nam predstavljajo najvišji delež znotraj segmenta oz. celotnega predračuna. Podobna zadeva je diagram postavk, ki razvrsti postavke predračuna glede na delež, ki ga predstavljajo v predračunu. Situacije se sestavljajo na osnovi izdelanih predračunov pri čemer je še posebno pomembno, da kombinacije vstavljanja dodatnih del (program omogoča tri načine) zagotavljajo enostavno in izjemno učinkovito osnovo za pokalkulacije. Sama izdelava situacij je izjemno enostavna saj uporabnik vpisuje samo količine (mesečne ali kumulativne) vse ostalo pa opravi program. Analiza cen v situacijah obsega vse segmente tako, da lahko zelo preprosto spremljamo in vodimo vse stroške izgradnje. Omeniti je potrebno tudi možnost arhiviranja predračunov, normativov, situacij itd. na disketo, pri čemer nam je na voljo tudi seznam arhiviranih predračunov s šifro predračuna, opisom in oznako diskete. Program je zaradi modularne izgradnje možno nadgraditi, njegova najpomembnejša lastnost pa je prijaznost do uporabnika.

 

Gradbena knjiga, izpisi predračunov (20 različnih oblik), terminski plan, preko 30 različnih analiz, prenosi postavk med predračuni, združevanje več predračunov, itd. zagotavljajo najboljšo možno pot do optimalnega določanja prave ponudbene cene in priprave na začetek del.

 

Uporaba programa:

Program je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo predračunov in gradnjo objektov. Zasnova programa omogoča enostavno izdelavo predračunov, situacij, raznih analiz itd. Opremljen je s helpi, ki uporabniku močno olajšajo delo s programom. Bistvenega pomena so večnivojski normativi, ki omogočajo zelo precizno in enostavno izdelavo predračunov.

 

V poplavi programov za gradbene kalkulacije, ki vsi obljubljajo ‘VSE’ ponujamo rešitev, ki naprednemu uporabniku resnično ponudi VSE:

 • Pripravo cene (kalkulacije)
 • Izdelavo terminskega plana (kompletna mnogo boljša rešitev kot je uporaba zunanjih programov za planiranje)
 • Kompletno rešitev za kooperantske storitve
 • Spremljanje gradnje (gradbena knjiga, situacije)
 • Pokalkulacije

Finančni uspeh, akordi (ure), materiali skratka, primerjava vseh kalkuliranih in vgrajenih virov.

TERMINIRANJE

V podjetju Softbase d.o.o. smo razvili aplikacijo za modul Kalkulacije, ki omogoča terminerju popolno svobodo pri terminiranju kalkulativnega predračuna. To pomeni, da terminer sam, s svojimi opisi, gradi terminski plan in v njega vključuje postavke, ki so zajete v predračunu.

Iz terminskega plana lahko dobimo podatke o strojih, delavcih in surovinah, ki jih bomo potrebovali. Tako lahko, na primer, marca ugotavljamo kakšne kapacitete strojev, delavcev, surovin in ostalih virov bomo potrebovali prvi teden junija za eno gradbišče ali za celo podjetje.

 • Terminiranje kalkulativnih predračuno
 • Razdruževanje števila postav
 • Popolna svoboda pri kreiranju terminskega plan
 • Enostavno kreiranje, brisanje terminskih barov
 • Grafičen izpis narisanih barov
 • Prikaz potrebnih surovin, strojev, delavcev in ostalih virov v vsakem trenutku
 • Opozarjanje “planerja” kadar pride do prekrivanja terminskih planov
 • Izpis planov glede na dan, teden, mesec in prikaz potrebnih surovin, delavcev in strojev za to časovno obdobje

Gradbeni laborant

S 1. junijem 2004 smo zamenjali del starega pravilnika za beton in armirani beton (PBAB) s SIST EN 206-1 in SIST 1026. Skaldno s tem je za marsikoga, vajenega vrsto let kontrolirati proizvodnjo po navodilih PBAB, sedaj težko razumeti, da je po novem proizvajalec betona dolžan sam poskrbeti za kontrolo lastne proizvodnje, ter jo tudi sam ocenjevati po novih kriterijih. V ta namen mora proizvajalec izdelati dokumentacijo t.j. poslovnik kontrole proizvodnje, vsemogoča navodila ter vrsto obrazcev za vpisovanje rezultatov raznih meritev ali dejanj. Na koncu pa mora tudi sam izdelati oceno lastne proizvodnje. Certifikacijski organ to dokumentacijo pregleduje in ugotavlja skladnost dokumentacije s SIST 206-1 ter skladnost navedb z dejanskim stanjem, kar je pogoj za dodelitev certifikata za posamezne vrste betona, ki ga proizvajalec ponuja na tržišču. Praviloma se beton brez veljavnega certifikata ne sme tržiti.

Da bi proizvajalcem betona olajšali vsaj del navedenih opravil smo se odločili da bomo izdelali program z nazivom GRADBENI LABORANT, kateri bo omogočal izračune izvedenih preskusov, njihovo obdelavo in arhiviranje, ter izdelavo ustreznih ocen in poročil. Poleg tega pa bo omogočil izdelavo receptur za vse vrste betona. Program GRADBENI LABORANT je zasnovan kot sistem, ki ga je lahko dograjevati in nadgrajevati saj v bodoče pričakujemo še dodatno zamenjavo zakonodaje in standardov. Gre za živ program, ki ga nameravamo tudi vnaprej razvijati in izboljševati ter dodajati nove sklope, odvisno od izkazane potrebe.

Program GRADBENI LABORANT trenutno vsebuje 4 sklope, ki jih lahko razdelimo na:

 • AGREGATE – sejalna analiza in modul oblike (izračuni, arhivi in izpisi)
 • RECEPTURE – izdelava receptur za vse vrste betona (izračuni, arhivi in izpisi)
 • REZULTATI PRESKUŠANJ BETONA – vnosi rezultatov (arhivi in izpisi)
 • OBDELAVA REZULTATOV
 • Začetni preskus
 • Začetna proizvodnja
 • Stalna proizvodnja vse za posamezno vrsto betona in za družine betonov

Z vami od leta 1989!