Proizvodnja

Prilagojevanje funkcionalnosti, sledljivost, različna planiranja, podpora odločanju, zaloge, integracija v finančno računovodski sistem predstavljajo le majhen delček, ki sestavlja končno rešitev.

Do programa, ki bi ustrezal potrebam vašega podjetja nam manjka zelo malo. Hitra implimentacijo vam zagotavljamo z izkušenim kadrom ter vrhunskimi orodji, s katerimi razvijamo svoje rešitve. Zasnovan je tako, da v celoti pokriva potrebe posamezne kadrovske službe morebitne dopolnitve programa pa je moč izvršiti v zelo kratkem času.

Proizvodnja podjetij je poslovni proces, ki ga je potrebno skrbno zasnovati in nadgrajevati. Je področje, s katerim se ukvarja ekipa specializiranih strokovnjakov različnih panog. Proizvodni proces je grajen modularno in je integriran z ostalimi poslovnimi procesi podjetja (finančno poslovanje, prodaja, kadri….). Omogoča sledenje in pregled stanja v dejanskem času.

Posledica vsega tega je zanesljiv in stabilen poslovni informacijski sistem.

Pomemben členi v obvladovanju proizvodnje so zaloge končnih izdelkov, zaloge polizdelkov, zaloge v obdelavi, zaloge surovin in koordinirani s prodajnim oddelkom. Tako lahko sama prodaja nemoteno sodeluje s proizvodnjo in naročniki izdelkov, saj je poslovni paket integriran z ostalimi procesi (CRM, ERP) in tako omogoča dejansko materialno upravljanje podjetja.

Za nadgradnje paketa in reševanje specifičnih potreb naših uporabnikov smo opremljeni z najboljšimi orodji za izdelavo aplikacij, s katerimi smo do 10 krat hitrejši kot pri delu s klasičnimi orodji in s tem za uporabnika cenejši ter smo mu zares na voljo, ko nas potrebuje.

Poslovni informacijski sistem lahko tudi najamete, zato je spodaj primer izračuna najema z vzdrževanjem in nadgradnjami.

Prav tako opravljamo svetovanje in pripravo projekta nadgradnja informacijskega sistema podjetja s posnetki in analizami stanja s predlogom rešitve, ter REENGENERING podjetja; prosimo vas, da nas za podrobnejše informacije kontaktirajte.

Glavni elementi proizvodnih procesov

Za obvladovanje proizvodnih procesov so v poslovni sistem Softbase vgrajeni moduli, ki skrbijo za izvrševanje sledečih funkcij:

1. Planiranje dobave

Integriran in centraliziran poslovni sistem MAPO omogoča preglednost nad celotno dobaviteljsko verigo in tako podpira strateško in taktično planiranje in preglednost nad vsemi dobaviteljskimi aktivnostmi v dejanskem času.

2. Planiranje proizvodnje

MAPO kreira izvršljivo planiranje proizvodnje nameščenih na različnih lokacijah, vključno s kooperanti ter tako izpolni pričakovanja naročnikov. Tako lahko optimizirate potrebo po delovnih sredstvih na temeljih optimizacijskih pravil podjetja za dosego konkurečnosti vaših izdelkov. Srednjeročno in dolgoročno planiranje proizvodnih sredstev zahteva celovit pregled nad materialnim poslovanjem in tako omogoča hitro ukrepanje na tržne zahteve. Dejanske informacije podjetja, celotna preglednost dobaviteljske strukture pripomorejo h pravilnim odločitvam.

3. Terminiranje

S terminiranjem se na razmeroma hiter način dobijo podatki o zasedenosti kapacitivnih mest, seznam operacij, število delavcev in potrebe po kooperantih, urejeno po dnevih, tednih in mesecih. Zaradi kompleksnosti se terminiranje lahko prilagodi vsakemu podjetju.

4. Materialno upravljanje

MAPO z svojo integrirano modularno zasnovo priskrbi na osnovi podatkov vse informacije glede zalog, surovin, polizdelkov, vodenja skladišč na različnih lokacijah za realizacijo naročil prodajne službe. Ravno takšno obvladovanje proizvodnje, vezano z materialnim upravljanjem in prodajnim oddelkom je ključ preživetja in rasti proizvodnih podjetij.

5. Upravljanje naročil

Povezati vse prodajne zastopnike podjetja in proizvodnjo je bila naša glavna naloga in z izdelavo še posebnih aplikacij ( kalkulacije,….) smo uspešno integrirali v verigo tudi ta , danes najpomembnejši segment podjetja.

6. Koordinacija

MAPO vsebuje vse module tako imenovanega DIS ( direktorski informacijski sistem) za koordiranje in izvrševanje vseh potrebnih zalog, dobav, proizvodnih naročil, višine cene surovin in končnih izdelkov in omogoča pravočasno ukrepanje na rentabilnost proizvodnje.

7. Proizvodno sodelovanje

Integriran modularni sestav dejansko poveže vse oddelke podjetja vezane na samo proizvodnjo in preprečuje dvoumnosti ali človeško pozabljivost, saj se zakonski deli poslovanja in tržni deli enostavno ne dajo obiti, saj so vgrajeni že v sam sistem, podporo pa nudi še firma SOFTBASE v obliki vseh nadgradenj informacijskega sistema in po potrebi še s svetovanjem in specifičnimi dodelavami.

Priprava

V tem segmentu si podjetja vnašajo podatke o šifrantih kot so materiali, storitve, klienti, skladišča, tehnologija, operacije, plačilni pogoji, itd. Tudi samo pripravo lahko razdelimo na več podsklopov:

 • Materialni podsklop 
 • Komercialni podsklop
 • Skladiščni podsklop
 • Finančni podsklop
 • Podsklop namenjen obračunu ur
 • Podsklop reklamacij
 • Intrastat
 • Drobni inventar
 • Splošno

Podsklopi so razporejeni tako zaradi lažjega iskanja in vnosa podatkov.

Komerciala

V komercialne delu imamo vsa naročila:

 • Naročilo kupca
 • JIS naročila
 • Naročilo kooperantu
 • Naročilo dobavitelju
 • Interno naročilo

V komercialne delu imamo vsa naročila:

 • Predračuni
 • Pakirne liste
 • Dobavnice
 • Računi
 • Pogodbe

Materialni del

V segmentu najdemo nadlenje dokumente:

 • Prevzemi od dobavitelja
 • Prevzemi od kooperanta
 • Prevzemi iz proizvodnje
 • Izdaja surovin/polizdelkov v proizvodnjo
 • Izdaja surovin/polizdelkov kooperantu
 • Prenosnice

Proizvodni del

Vse kar se tiče proizvodnje se nahaja tukaj. Vnos delovnih nalogov glede na proizvodna stroškovna mesta. Tukaj imamo na voljo dva načina proizvodnje in sicer:

 • Push in
 • Pull varianto

“Push” proizvodnja pomeni, da na posamezne delovne naloge najprej izdamo surovino in iz te surovine izdelamo izdelek ali polizdelek.

“Pull” varianta proizvodnje nam omogoči, da izdelamo izdelek ali polizdelek in nam glede na vnešeno proizvedeno količino izdelka ali polizdelka, program preračuna porabo sorovine glede na normativ razpisan na delovnem nalogu.

Za vsak izdelek, ki je razpisan na delovnem nalogu, lahko vodimo tudi:

 • Porušitvene test
 • Odpad
 • Izmet

Lahko delamo tudi vzorčno proizvodnjo.

Reklamacije

V vsaki proizvodnji prihaja do napak. S pomočjo sekcije “Reklamacij” lahko kreiramo:

 • Reklamacije kupca
 • Reklamacije do dobavitelja
 • Reklamacije do kooperanta
 • Interne reklamacije
 • Dobropisi kupcu
 • Bremepisi dobavitelju/kooperantu
 • Vračilnice

Finančne obdelave

Tukaj imamo na voljo programe in preglede, ki se finančno nanašajo na zgoraj naštete sklope. Na voljo imamo tudi nekaj dokumentov:

 • Popravek
 • Inventura
 • Kartice materialov
 • Mesečno vrednotenje

kot tudi programe za avtomatsko knjiženje izdanih faktur, dobropisov in bremepisov ter različne preglede in izvoze.

Različna orodja znotraj proizvodnje

S katerimi enostavno kreiramo različne dokumente, izpise, preglede in izvoze

PLANIRANJE PROIZVODNJE

Pravočasna dobava kupcu je ključnega pomena. Kot dobavitelj se zavežete, da boste naročene storitve in izdelke dobavili v potrjenem roku. S pomočjo modula planiranja proizvodnje dosežete pregled nad razpoložljivostjo strojev v proizvodnem procesu. Še preden potrdite naročilo kupca, lahko preverite in navidezno splanirate naročilo z že obstoječimi plani podjetja. Na ta način dobite tudi datum kdaj bi lahko naročilo dobavili. 

Planirate lahko vse stroje in operacije, ki jih imate v proizvodnji oz. se lahko osredotočite samo na stroje, ki vam predstavljajo ozka grla. Vsaka operacija vsebuje 5 časov podanih v minutah, ki so pomembni za izračun trajanja posameznega dogodka in so podani za različne količinske enote. Možen je vnos:

 • Pripravljalnega časa stroja 
 • Pripravljalnega časa obdelovanca
 • Efektivnega časa
 • Zaključnega časa stroja
 • Zaključnega časa obdelovanca

Vsak mikro plan lahko vsebuje svoje “globalne” nastavitve, ker so si proizvodnje med sabo različne. Tako lahko planiramo na določenem planu samo 1. izmeno, medtem ko lahko na drugem planu planiramo vse 3. Nekje se bo pojavila potreba, da bomo delali ob sobotah in nedeljah, na drugi strani se bo pojavila potreba, da se proizvodnja dela tudi ob praznikih. Na vsakem planu določimo (odvisno kaj planiramo) naročila kupca oz. delovne naloge. Ob izračunu in prikazu trajanja operacij, vidimo ostale potrjene plane, ki jih ne moremo spreminjati. Spreminjamo samo plan v katerem se nahajamo.

Planiranje vsebuje:

 • Delovni koledar, tehnologijo, operacije, materiale, stroje, naročila kupca in delovne naloge vnesene v modulu PROIZVODNJA
 • Planiranje operacij na vseh strojih oz. samo na ozkih grlih
 • Plan sestavimo za en ali več delovnih nalogov/naročil kupca
 • Enostavno označevanje plana kot simulacijo, da ga izpustimo pri nadaljnih izračunih, ne izgubimo pa izračunane čase samega plana
 • Grafični vmesnik, ki na časovnici prikaže trajanje 
 • Globalne nastavitve za vsak plan posebej

PROJEKTNO PLANIRANJE

Vsakodnevno se odpirajo projekti za katere je potrebno posebej voditi stroške, sestanke, ideje, udeležence, prihodke, elektronske datoteke,… In biti pravočasno obveščen, ko je potrebno kaj storiti oz. biti obveščen, ko se na projektu kaj spremeni. S pomočjo modula PROJEKTNO PLANIRANJE dosežemo ravno to.

Vsak projekt ima lahko neskončno število podnalog in vsaka izmed teh podnalog ima lahko zopet svoje podnaloge,… Na vsakem planu/podnalogi imamo možnost vnosa:

 • Tipa projekta/naloge
 • Statusa projekta/naloge
 • Naziv ali opis projekta
 • Naročnika projekta
 • Nalogodajalca
 • Vodjo
 • Namestnika
 • Datum začetka/konca
 • Datum dejanskega začetka/konca

Poleg tega na vsakem projektu definiramo projektno skupino uporabnikov, ki lahko vstopa v sam projekt. Beležimo sestanke, priponke, porabljen čas, razprave, stroške in koristi, napake, oceno projekta/naloge, delovne naloge in material. Na podlagi vnešenih delovnih nalogov in materialov, se avtomatsko prenašajo porabljene ure in se vstavljajo v sam projekt/nalogo. Vsak projekt je možno pregledati v drevesni strukturi in od tam pregledovati stroškovnih. Stroškovnik se sestavlja v odvisnosti od globine kje v projektu se nahajamo.

Vsak uporabnik si lahko posebej vključi možnost, da bo ob vstopu v naš sistem bil obveščen o stavareh, ki se tičejo njega.

Uporabnikom so na voljo tudi različni izpisi in pregledi.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA DOKUMENTOV

Pošiljanje različnih dokumentov nikoli ni bilo enostavneje. Pokrivamo pošiljanje in sprejemanje vseh dokumentov, od naročil do prejetih faktur.

 • Naročila dobavitelju
 • Naročila kooperantu
 • Naročila kupca
 • JIS naročila
 • Izdane/prejete fakture
 • Dobavnice
 • Prevzemi
 • Odpoklici

Prejeti in odhodni dokumenti se nahajajo na strežniku, kjer poteka komunikacija s svetom. V primeru prejemanja dokumentov najprej dekodiramo prejeto datoteko v podatke, ki so razumljivi našemu sistemu. Uvoženi podatki čakajo na kontrolo v “čakalnici”. Preveriti je potrebno vse parametre in podatke, ki so nam jih poslali. V primeru napake uporabnika o tem tudi obvestimo. V primeru pošiljanja dokumentov nastane postopek kjer naš dokument zapišemo v obliko, ki je razumljiva stranki. Nastavitve se lahko razlikujejo od klienta do klienta. Ne govorimo samo o splošnih nastavitvah, ampak o nastavitvi kako naj bo poslano naročilo. Nekomu ustreza ena oblika, nekomu drugemu drugačna. Vse se nastavlja na nivoju klienta.

Na podlagi naročil in dobav se vodi tudi komulativa naročanja oz. komulativa dobave. V vsakem trenutku vidimo koliko je bilo naročene in koliko dobavljene količine v določenem trenutku.

DROBNI INVENTAR

Enostaven modul s katerim dobimo pregled nad drobnim inventarjem. No koncu leta tudi drobni inventar predstavlja določen strošek v podjetju. S pomočjo modula DROBNI INVENTAR dobimo natančen pregled na porabo le tega. Program vsebuje pet osnovnih dokumentov:

 • Prevzem na centralno skladišče
 • Prenosnica drobnega inventarja
 • Odpis
 • Združitev
 • Inventura

Šifrant “zadolžnikov” smo postavili zelo široko saj lahko zajema tako delavce kot tudi stroškovna mesta oz. vse kar lahko zadolžimo z drobnim inventarjem. Enostavno prenašamo drobni inventar iz enega zadolžnika na drugega oz. ga v primeru uničitve odpišemo. Imamo tudi opcijo združevanja šifer drobnega inventarja. Ta nam pride prav, ko smo v osnovi ločili dva ista drobna inventarja zaradi različne vrednosti in sta to vrednost skozi čas izgubila. Na ta način jih združimo v eno šifro.

Obstaja tudi možnost vnosa vrednosti mesečnega najema in izstavljanja internih računov za te šifre drobnega inventarja.

Modul deluje tudi čisto samostojno, brez modula PROIZVODNJA!

INTRASTAT

Modul nam omogoča enostavno poročanje statistike o dobavah in prejemih blaga in storitev. Glede na nastavitve v sami šifri materiala se pripravi čakalnica dogodkov (prevzemov oz. dobav), ki jih lahko še dodatno opremimo z manjkajočimi podatki. Kontrola same čakalnice nam prepreči, da bi posredovali nepopolne podatke. Iz čakalnice se avtomatsko skreira obrazec za prevzeme in obrazec za dobave kupcu. Preostane nam še samo, da združimo oba obrazca v paket, ki ga pošljemo na statistični urad.

 • Posebna sekcija v posamezni šifri materiala, ki je namenjena intrastatu
 • Avtomatsko označevanje dokumentov za prenos v čakalnico
 • Kontrola čakalnice
 • Avtomatsko kreiranje obrazca dobave in prevzemov
 • Avtomatsko kreiranje mesečnega paketa iz obrazcev dobav in prevzemov
 • Izpisi

Z vami od leta 1989!